Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
Damijan ŠTEFANČIČ: +386(0)41 782 601
Mavricij KASTELIC: +386(0)41 602 044

PREGLEDI VOZIL PO ADR

Družba TIB Storitve d.o.o., specializirana za področje prevoza nevarnega blaga po cesti, med ostalimi dejavnostmi izvajamo Kontrolo cestnih vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga – ADR in sicer:

  • letni pregled ustreznosti vozila – brezhibnost vozila (FL, AT, EXII, EXIII) z izdajo ADR certifikata za vozilo (zap. št. 1)
  • redne in vmesne preglede cistern za prevoz nevarnega blaga (goriv, tekočih kemikalij, segretih tekočin, ostalih tekočin in različnih praškastih tovorov) (zap. št. 2)
  • redne in vmesne preglede cisterne za prevoz plinov – premična tlačna oprema (utekočinjenih naftnih plinov, podhlajenih plinov) (zap. št. 3)
Št.
No.
Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces)
Item of inspection (product, service, process)
Vrsta kontrole
Inspection type
Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki)
Methods and procedures (normative documents, internal procedures)
Opombe
Notes
1 Cestna vozila za prevoz nevarnega blaga: EX/II, EX/III, AT, FL - letni tehnični pregled Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR, izdaja 2023), točka 9.1.2.3, v povezavi z internim postopkom ADR Post 1 Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa in na terenu, če je pridobljeno soglasje lastnika prostora in, če obstaja možnost pregleda podvozja vozila.
2 Cisterne za prevoz nevarnega blaga: - pritrjene* - cisterne zabojniki - redni pregled (tlačni) - vmesni pregled (tesnostni) Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR izdaja 2023): - točka 6.8.2.4 v povezavi z internim postopkom ADR Post 2 in standardoma - EN 12972:2018 in - EN 14334:2014 Kontrola se izvaja na lokaciji kontrolnega organa in na terenu. Preizkus s hidravličnim tlakom se opravlja izključno z vodo. * Kontrola se izvaja tudi za cisterne za prevoz plinov, ki so bile dostopne na trgu pred uveljavitvijo Pravilnika o premični tlačni opremi in niso označene s π (PI) oznako.
3 Premična tlačna oprema - cisterne: - pritrjene cisterne (vozila cisterne) za prevoz UNP - redni pregled - vmesni pregled Direktiva 2010/35/EU in točka I.1 Priloge I Direktive 2008/68/ES v povezavi z internim postopkom ADR Post 2 in standardom EN 14334:2014 Kontrola se izvaja na lokaciji kontrolnega organa in na terenu. Kontrola se izvaja samo za cisterne za prevoz UNP, označene s π (PI) oznako.

  

| Izjava o zaupnosti in nepristranskosti | Politika kakovosti | Splošni pogoji delovanja kontrolnega organa ADR | Akreditacijska listina | Seznam akreditiranih postopkov |